1. AZ ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője a www.icd.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője, az ICD 2000 Kft. (Székhelye: 1016 Budapest, Orom u. 2. 7. ajtó; Cégjegyzékszám: 01-09-712372; Adószám: 12967946-2-41).

2. JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

Az Adatkezelési Nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jog-szabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat. Ezekre tekintettel az ICD 2000 Kft. Adatkezelési Nyilatkozata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az infor-mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

3. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintett-re vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezé-se, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzé-se, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, vala-mint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhető-vé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendel-kező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó dönté-seket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren-delkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfe-lelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az ICD 2000 Kft. személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel, illetve olyan esetekben, amikor azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

5. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kezelhetőek. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minő-ségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adato-kat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályo-kat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

6. AZ ADATOK MINŐSÉGE

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

  1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni
  2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő mó-don nem szabad felhasználni
  3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl
  4. az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük
  5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé

Különleges adatot nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatko-zó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatko-zik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatok kezelésének célja ICD 2000 Kft. szolgáltatásainak nyújtása. Az www.icd.hu weboldalon található egyes szolgáltatások megrendelése az Ügyfélkapu használatához és regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A re-gisztráció feltétele az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Adatkezelési Nyi-latkozatban foglaltak elfogadása.

A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a fel-használó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer ada-tai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adato-kat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A regiszt-rációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője a személyes adatai-kat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgálta-tásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgál-tató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mér-tékben és ideig. Az ICD 2000 Kft. csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt szükséges.

Az ICD 2000 Kft. az 1998. évi VI. törvény alapján nem dolgoz fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, va-lamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.

8. AZ ADATBIZTONSÁG

Az ICD 2000 Kft. nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánsze-mélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt au-tomatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles megfelelő biz-tonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, va-lamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek to-vábbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerek-be, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és al-kalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő ér-tesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgálta-tás vagy az adatkezelés módjában.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A felhasználó bármikor tájékoztatását kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatai-nak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jog-alapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kap-ják vagy kapták meg az adatokat. Adattovábbítás esetén pedig az adattovábbítás jogalapjá-ról és címzettjéről.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti sze-mélyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az ICD 2000 Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.